Nintedanib v léčbě plicní fibrózy

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Nintedanib je intracelulárně působící inhibitor tyrosinkinázy, jehož účinnost v dávce 150 mg 2x denně byla úspěšně hodnocena ve studii II. fáze. V této dávce zpomaloval pokles plicních funkcí a výskyt akutních exacerbací u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou. Ve stejné dávce byl podáván i v 52týdenních randomizovaných a dvojitě zaslepených klinických studiích III. fáze INPULSIS-1 a INPULSIS-2 s cílem verifikovat tato pozorování v souboru 1 066 nemocných. Adjustovaná roční změna FVC byla výrazně menší při podání nintedanibu, a sice –114,7 ml vs. –239,9 ml u placeba (95% CI: 77,7–172,8; p < 0,001) ve studii INPULSIS-1 a –113,6 ml vs. –207,3 ml u placeba (95% CI: 44,8–142,7; p < 0,001) ve studii INPULSIS-2. Ve druhé z uváděných studií byl prokázán i signifikantní přínos nintedanibu ve smyslu oddálení první akutní exacerbace (HR: 0,38; 95% CI: 0,19–0,77; p = 0,005). Nejčastějším nežádoucím účinkem provázejícím podávání nintedanibu byl průjem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky