Erlotinib v léčbě metastazujícího nemalobuněčného plicního karcinomu

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Markéta Černovská
Autoři - působiště: Onkologická ambulance, Pneumologická klinika 1. LF UK Thomayerova nemocnice, Praha

Souhrn

Výsledky léčby bronchogenního karcinomu z posledních let ukazují, že možnosti konvenční chemoterapie jsou vyčerpány a že ani zavedení dalších kombinací cytostatik zásadně neprodlouží život pacientů s tímto onemocněním. Pro mnohé pacientky s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic se stala určitou šancí na prodloužení života či zlepšení jeho kvality tzv. cílená léčba (targeted therapy, tabulka 1), zaměřená na konkrétní cíl – nejčastěji to bývají buněčné receptory a jejich ligandy, jejichž geny u nádorového procesu bývají často alterovány v důsledku amplifikace, mutace, delece, translokace a různých epigenetických změn. Cílený lék tak působí na subcelulární úrovni a ovlivňuje základní regulační funkce buněk – proliferaci, diferenciaci, migraci, apoptózu a angiogenezi. Inhibicí takového cíle, který hraje zásadní roli v procesu onkogeneze, růstu nádoru a metastazování, můžeme tyto děje potlačit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky