Everolimus v terapii nemocných s pokročilým HER2-pozitivním karcinomem prsu po selhání trastuzumabu – studie BOLERO-3

Číslo: 5 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Trastuzumab je monoklonální protilátka, která je účinná v terapii HER2-pozitivního karcinomu prsu (BC). U většiny nemocných s BC léčených trastuzumabem však dochází dříve či později ke vzniku rezistence. Dalšími možnostmi jsou pak podávání trastuzumab emtansinu, lapatinibu nebo pokračování v terapii trastuzumabem v kombinaci s chemoterapií nebo pertuzumabem. Všechny tyto postupy jsou přitom zaměřené na molekulu HER2, a není známo, zda ovlivňují skutečný mechanismus rezistence vůči trastuzumabu.

Soudí se, že rezistence vůči trastuzumabu bývá zapříčiněna aktivací signální dráhy PI3K/Akt/mTOR. V preklinických studiích bylo pozorováno, že inhibice mTOR senzitizuje nádorové buněčné linie s pozitivitou HER2 a se ztrátou tumor supresorového genu PTEN vůči trastuzumabu. V klinických studiích bylo dále zjištěno, že everolimus potencuje účinnost trastuzumabu a vinorelbinu. Existuje tedy předpoklad, že podávání inhibitoru mTOR everolimu u pacientek s pokročilým HER2-pozitivním BC po selhání trastuzumabu by mohlo vést k obnovení citlivosti k tomuto léku.

Postavení everolimu v léčbě karcinomu prsu (komentář)

MUDr. Lucie Betlachová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky