alemtuzumab

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Ivana Kovářová
Autoři - působiště: Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: alemtuzumab, roztroušená skleróza, mechanismus účinku, bezpečnostní profil

Souhrn

Alemtuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která byla nedávno schválená k léčbě pacientů s relabující-remitentní vysoce aktivní roztroušenou sklerózou. Vazbou na CD52 povrchový antigen, který je exprimován zejména na T- a B-lymfocytech, působí jejich cytolýzu. Klinické studie s alemtuzumabem byly provedeny s účinným komparátorem (Interferon-β1a). Výsledky studií potvrdily, že se jedná o vysoce účinnou léčbu, modifikující průběh choroby. Bezpečnostní profil byl v provedených studiích konzistentní. Reakce související s infuzí se vyskytují u téměř 100 % pacientů, zřídka však jsou závažné. Autoimunitní nežádoucí účinky se vyskytly u přibližně jedné třetiny pacientů. Projevují se především jako poruchy štítné žlázy a méně často jako imunitní trombocytopenická purpura nebo nefropatie. Komplexní monitorovací program trvá nejméně 4 roky po poslední dávce alemtuzumabu a umožňuje včasnou detekci autoimunitních nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky