natalizumab

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubriky: Profily léčiv, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor:
Autoři: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
Autoři - působiště: Neurologická klinika FN, Ostrava
Klíčová slova: roztroušená skleróza, eskalace léčby, natalizumab, účinnost, progresivní multifokální leukoencefalopatie

Souhrn

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je chronické onemocnění CNS s velmi variabilními klinickými projevy. Jedním z hlavních cílů léčby je prevence relapsů a také zabránění progresi neurologického postižení nemocného, čehož se snažíme dosáhnout podáváním léků ovlivňujících přirozený průběh nemoci (tzv. DMD přípravky – disease- -modifying drugs). U nemocných, u nichž došlo k selhání terapie RS léky první volby (interferony, glatiramer acetát) nebo je již od počátku přítomna velmi vysoká aktivita onemocnění, je indikována tzv. „eskalační" léčba. První možností, jak eskalovat terapii, se v České republice stal v roce 2008 natalizumab – humanizovaná monoklonální protilátka s vazbou na α4-integrin na povrchu aktivovaných T-lymfocytů a mononukleárů, která brání průniku aktivovaných T-lymfocytů přes endotel do mozkového parenchymu. Dochází také k potlačení zánětlivé reakce v oddílu CNS. Lék se aplikuje intravenózně v dávce 300 mg každé 4 týdny v jednorázové infuzi. V klinických studiích prokázal natalizumab po jednom roce až 68% snížení počtu relapsů ve srovnání s placebem a ještě výraznější účinek na zlepšení výsledků vyšetření magnetickou rezonancí. Prokázal také významný vliv na progresi nemoci vyjádřenou škálou EDSS i na frekvenci a závažnost jednotlivých symptomů plynoucích z postižení příslušných systémů v rámci základní nemoci. Největším bezpečnostním rizikem zůstává rozvoj progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) jako oportunní infekce CNS, v němž hraje klíčovou úlohu JC virus. V současné době dokážeme riziko rozvoje PML alespoň částečně stratifikovat a v nejvíce rizikové skupině nemocných pak zvolit buď ukončení terapie, nebo její pokračování s přísnou klinicko-radiologickou bdělostí zaměřenou na časnou detekci případného rozvoje PML. I přes tato potenciálně závažná bezpečnostní rizika zůstává v současné době úloha natalizumabu v léčbě pacientů s vysoce aktivní relabující- -remitentní formou RS nezastupitelná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky