Účinnost a bezpečnost nové subkutánní formy tocilizumabu v léčbě revmatoidní artritidy je srovnatelná s intravenózní formou

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Nedávno publikované výsledky mezinárodní studie SUMMACTA prokázaly noninferioritu subkutánně podávaného tocilizumabu v dávce 162 mg 1x týdně vůči intravenózní formě stejného léku v dávce 8 mg/kg každé 4 týdny v léčbě revmatoidní artritidy (RA). Subkutánní tocilizumab prokázal klinickou účinnost a bezpečnost srovnatelnou s i. v. formou, s výjimkou vyššího výskytu reakcí v místě vpichu s. c. injekce. Subkutánní forma tocilizumabu tak pacientům s revmatoidní artritidou nabízí další, příjemnější způsob podání léku s možností domácí aplikace.

Tocilizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti receptoru pro interleukin-6. Původně byl vyvinut v i. v. formě a jeho bezpečnost a účinnost byly již dříve prokázány v monoterapii i v kombinaci s chorobu modifikujícími léky (DMARD) u dospělých pacientů s RA v pěti klinických studiích III. fáze. Intravenózní forma tocilizumabu je schválena v mnoha zemích včetně států EU a USA. Nová s. c. forma nabízí pacientům možnost domácí aplikace tocilizumabu s využitím předplněné injekční stříkačky. Dávka byla odvozena z farmakokinetických a farmakodynamických dat ze studií I. a II. fáze. Cílem studie SUMMACTA bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost s. c. formy tocilizumabu u dospělých pacientů se středně závažnou až těžkou RA s nedostatečnou odpovědí na léčbu DMARD.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky