Bezpečnost a účinnost idalopirdinu u pacientů se středně závažnou Alzheimerovou nemocí (studie LADDER)

Číslo: 6 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

U lidí jsou receptory 5-HT6 téměř výlučně exprimovány v mozku, zejména v oblastech relevantních pro kognitivní funkce, např. v hippocampu a frontálním kortexu. Ve studii LADDER byl hodnocen účinek Lu AE58054 (idalopirdinu), selektivního antagonisty receptoru 5-HT6, na kognitivní výkonnost pacientů se středně závažnou Alzheimerovou chorobou léčených donepezilem. Bylo randomizováno 278 pacientů: 133 k placebu a 145 k idalopirdinu. Do konečné analýzy bylo zařazeno 132 pacientů ve skupině placeba a 140 ve skupině experimentální léčby. Po 24 týdnech byla změna celkového skóre v ADAS-cog +1,38 (SD: 0,53) ve skupině placeba a –0,77 (SD: 0,55) ve skupině idalopirdinu (léčebný rozdíl: –2,16 bodu; 95% CI: –3,62 až 0,69; p = 0,0040). U 25 pacientů (7 užívajících placebo a 18 léčených idalopirdinem) byla léčba ukončena pro závažné nežádoucí příhody, přičemž rozdíl mezi oběma skupinami byl podmíněn hlavně asymptomatickým přechodným zvýšením koncentrace transamináz u některých pacientů léčených idalopirdinem. Nejčastější nežádoucí příhody (s výskytem u > 3 % pacientů) zahrnovaly zvýšení γ-glutamyltransferázy (14 [10 %] pacientů ve skupině idalopirdinu vs. 2 [2 %] ve skupině placeba), průjem (6 [4 %] vs. 9 [7 %]), infekce močových cest (3 [2 %] vs. 9 [7 %]), pády (3 [2 %] vs. 8 [6 %]), zvýšení alaninaminotransferázy (9 [6 %] vs. žádné) a benigní hyperplazii prostaty (2 [5 %] vs. žádná). Závažné nežádoucí příhody uvedlo 14 (10 %) pacientů ve skupině idalopirdinu a 13 (10 %) pacientů ve skupině placeba. V každé skupině se vyskytlo jedno úmrtí, v obou případech bylo posouzeno jako nesouvisející s léčením.

Idalopirdin vedl ke zlepšení kognitivních funkcí u pacientů se středně závažnou Alzheimerovou chorobou léčených donepezilem. Probíhají větší studie s většími soubory pacientů, které sledují cíl doložit výše popsané účinky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky