Studie ACCORD-Lipid, postprandiální lipemie a kardiovaskulární riziko: výsledky a aktuální interpretace

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Autoři - působiště: III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: metabolismus triglyceridů, fibráty, diabetes mellitus 2. typu, dyslipidemie, hypolipidemická terapie, kardiovaskulární riziko

Souhrn

Recentní randomizované klinické studie prokázaly u pacientů s aterogenní dyslipidemií benefit a bezpečnost agresivnějšího snižování LDL-cholesterolu. Léčba statiny, zaměřená na optimalizaci LDL-cholesterolu, prokazatelně snižuje kardiovaskulární riziko, nicméně stále zůstává i ve skupině aktivně léčených pacientů signifikantní reziduální riziko. Proto je dalším cílem v léčbě dyslipidemie – vedle dosažení náležitých hodnot LDL – snaha snížit triglyceridemii či zvýšit HDL-cholesterol pomocí dalších hypolipidemik v rámci kombinované hypolipidemické terapie. Výběr příslušné kombinace hypolipidemik a sledování možného výskytu nežádoucích účinků, snášenlivosti a compliance pacientů je nutností, zejména s ohledem na zvýšený výskyt lékových interakcí a vedlejších účinků kombinační léčby. Fibráty patří mezi pilíře kombinační léčby aterogenní dyslipidemie. Ačkoliv studie ACCORD-Lipid neprokázala signifikantní přínos kombinační léčby fenofibrátem u všech statinem léčených pacientů s diabetes mellitus 2. typu, v podskupině jedinců s aterogenní dyslipidemií byl vliv statisticky významný. Závěry studie ACCORD-Lipid podporují indikaci fibrátů v léčbě aterogenní dyslipidemie u pacientů, kteří dosáhli cílových hodnot LDL-cholesterolu a u kterých přetrvává významná hypertriglyceridemie a nízké hodnoty HDL-cholesterolu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky