Indacaterol podávaný 1x denně snižuje četnost exacerbací u pacientů se středně závažnou až těžkou CHOPN – sdružená analýza

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je spojena s prohlubováním a zrychlováním poklesu plicních funkcí a zhoršováním dyspnoe, s příhodami akutního zhoršení příznaků (tj. exacerbacemi), jež vyžadují přidání specifické farmakologické léčby a popřípadě urgentní péči nebo hospitalizaci. Exacerbace jsou spojeny se zhoršenou kvalitou života souvisící se zdravotním stavem, a dokonce i jediná závažná exacerbace zvyšuje riziko úmrtí. Je také třeba uvědomit si, že léčení pacientů s exacerbacemi znamená značnou zátěž systémů zdravotní péče. Prevence exacerbací je proto významnou léčebnou strategií a důležitým cílem pro vývoj nových přípravků k léčbě CHOPN.

Indacaterol je inhalační ultradlouhodobě působící β2-agonista zajišťující 24hodinovou bronchodilataci, s dávkováním 1x denně, určený k léčbě pacientů s CHOPN. Výsledky z klinických studií ukázaly, že indacaterol je účinný v prevenci exacerbací u pacientů se středně závažnou až těžkou CHOPN, tyto studie však neměly dostatečnou sílu k přesnějšímu stanovení rozdílů v riziku exacerbací oproti placebu a celková četnost exacerbací byla ve všech skupinách nízká. Autoři studie proto zpracovali analýzu sdružených údajů ze tří placebem kontrolovaných studií, aby získali dostatečné počty nemocných a četnosti příhod.

Exacerbace CHOPN při léčbě indacaterolem - Komentář ke studii

Doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky