Ranibizumab versus bevacizumab u věkem podmíněné makulární degenerace

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Ranibizumab i bevacizumab ovlivňují zrakovou ostrost ve srovnatelné míře, a to za podobného bezpečnostního profilu. K tomuto závěru dospěli autoři multicentrické, randomizované noninferioritní studie sledující účinnost obou látek u osob starších 50 let s dosud neléčenou věkem podmíněnou makulární degenerací (n = 371). Ranibizumab byl podáván v dávce 0,5 mg, bevacizumab 1,25 mg, intravitreálně 1x měsíčně. V rámci analýzy dle protokolu studie činilo zlepšení po jednom roce léčby v průměru 7,9 písmena u bevacizumabu a 8,2 písmena u ranibizumabu (95% CI: –2,4 až 2,9; p = 0,85). Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán ani rozdíl v centrální tloušťce retiny – průměrné ztenčení o 112 μm u bevacizumabu a o 120 μm u ranibizumabu (p = 0,46). Při léčbě bevacizumabem bylo méně aterotrombotických příhod (1,4 % vs. 4,5 %; p = 0,05), což lze nicméně vysvětlit vyšším zastoupením nemocných s anamnézou infarktu myokardu v ramenu ranibizumabu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky