Lenvatinib v léčbě karcinomu štítné žlázy

Číslo: 1 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Lenvatinib je dosud neregistrovaný perorálně dostupný inhibitor receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (1, 2 a 3), receptorů pro růstový faktor fibroblastů (1 až 4), receptorů pro destičkový růstový faktor-α, RET a KIT, jenž na úrovni II. fáze klinického testování vykazuje léčebný účinek u diferencovaného karcinomu štítné žlázy nedostatečně reagujícího na aplikaci radioaktivního jodu. V randomizované a dvojitě zaslepené multicentrické studii III. fáze byla hodnocena jeho účinnost u 261 osob (24 mg/den) oproti placebu podávanému 131 nemocným. Zatímco medián přežití bez progrese dosahoval u lenvatinibu 18,3 měsíce, u placeba činil pouze 3,6 měsíce (HR pro progresi či úmrtí: 0,21; 99% CI: 0,14–0,31; p < 0,001). Ve prospěch lenvatinibu svědčila i jednoznačně vyšší odpověď na léčbu – 64,8 % vs. 1,5 % (p < 0,001). Medián celkového přežití nebyl ani v jednom ramenu studie dosažen. Nejčastějšími nežádoucími účinky pozorovanými při léčbě lenvatinibem byly hypertenze (67,8 %), průjem (59,4 %), únava/astenie (59 %), ztráta chuti k jídlu (50,2 %), úbytek hmotnosti (46,4 %) a nevolnost (41 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky