Cetuximab v léčbě pacientky s karcinomem rekta

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Dagmar Brančíková
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika FN, Brno

Souhrn

Cetuximab je monoklonální protilátka, která působí jako kompetitivní inhibitor receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Vazba na extracelulární doménu EGFR s má vyšší afinitu než hlavní přirozené růstové faktory, tj. epidermální růstový faktor (EGF) a transformující růstový faktor-α (TGF-α). Po navázání cetuximab blokuje nitrobuněčnou signalizaci EGFR a vede k inhibici proliferace, angiogeneze a diferenciace, stimulaci apoptózy a inhibici produkce angiogenních faktorů a působí synergicky s chemoterapií a radioterapií. Poznatky o účinnosti cetuximabu v 1. linii léčby metastazujícího kolorektálního karcinomu přinesla aktualizovaná analýza studie III. fáze CRYSTAL, která prokázala, že přidání cetuximabu ke standardní chemoterapii (FOLFIRI) u pacientů s nemutovaným typem KRAS vedlo k významnému prodloužení celkového přežití o 3,5 měsíce v porovnání se samotným režimem FOLFIRI. Přidání cetuximabu k režimu FOLFIRI bylo spojeno nejen se signifikantním navýšením podílu léčebných odpovědí (p = 0,0038), ale vedlo i k výrazně vyššímu počtu radikálních resekcí pro primárně inoperabilní jaterní postižení (p = 0,0034). Jednoleté přežití bez známek progrese onemocnění vyznělo ve prospěch režimu s cetuximabem (34 % vs 23 %; p = 0,0479). Režim FOLFIRI v kombinaci s cetuximabem prokázal ve srovnání se samotnou chemoterapií FOLFIRI 15% snížení rizika progrese onemocnění. Ve studii OPUS u pacientů s nemutovaným (wild type) KRAS byl cetuximab přidán k režimu FOLFOX. U 71 % z těchto nemocných bylo zaznamenáno výrazné zvýšení procenta objektivních remisí, na rozdíl od 37 % s mutovaným KRAS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky