Ramucirumab v kombinaci s paclitaxelem ve 2. linii léčby pacientů s pokročilým adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce – studie RAINBOW

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Standardem 1. linie léčby nemocných s pokročilým adenokarcinomem žaludku nebo gastroezofageální junkce jsou chemoterapeutické režimy založené na platině a fluoropyrimidinech. Ve 2. linii jsou však možnosti léčby omezené a medián celkového přežití (OS) při nich nepřesahuje 6 měsíců.

Bylo zjištěno, že v patogenezi karcinomu žaludku sehrává významnou úlohu signalizace zprostředkovaná VEGF a VEGFR-2; na zvířecích modelech bylo dále pozorováno, že inhibice VEGFR-2 omezuje nádorový růst a novotvorbu cév. Tento poznatek vedl k testování ramucirumabu, humánní monoklonální IgG1 protilátky namířené vůči VEGFR-2, která brání vazbě ligandu na tento receptor a zabraňuje následné aktivaci dostředivé signální dráhy. V prezentované studii byl ramucirumab kombinován s paclitaxelem, jeho účinnost v monoterapii byla dříve prokázána v několika klinických studiích.

Komentář ke studii

MUDr. Radka Obermannová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky