Dlouhodobá účinnost a bezpečnost afliberceptu v kombinaci s FOLFIRI u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem – analýza studie VELOUR

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Aflibercept (VEGF trap) je rekombinantní fúzní protein, který se skládá z VEGF-vazebných částí tvořených extracelulárními doménami lidských receptorů VEGFR-1 a VEGFR-2 a z Fc části lidského IgG1. Působí jako solubilní receptor, který váže VEGF-A, VEGF-B a PlGF, a to s vyšší afinitou než přirozené receptory těchto ligandů. Brání tak vazbě uvedených ligandů na jejich receptory, čímž blokuje signální dráhy zprostředkované těmito receptory.

Studie VELOUR (Aflibercept with irinotecan in colorectal cancer after failure of oxaliplatin regimen) byla první randomizovanou placebem kontrolovanou studií III. fáze, která prokázala statisticky významné zlepšení celkového přežití (OS), přežití bez progrese (PFS) a četnosti objektivních léčebných odpovědí (ORR) při použití antiangiogenně působícího léku v kombinaci s režimem FOLFIRI v porovnání se samotnou chemoterapií FOLFIRI u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), u nichž selhala léčba založená na oxaliplatině – při mediánu sledování 22,3 měsíce činil medián OS 13,5 měsíce vs. 12,0 měsíců, což představuje 18,3% snížení rizika úmrtí. Křivky přežití dále naznačily, že přínos afliberceptu se bude v průběhu času zvyšovat.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky