Enzalutamid v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty bez předchozí chemoterapie – studie PREVAIL

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Souhrn

Enzalutamid je nový lék určený k terapii nemocných s karcinomem prostaty, u kterých došlo k progresi po léčbě androgenní deprivací (kastračně rezistentní karcinom prostaty – CRPC). Jedná se o cílený inhibitor androgenového receptoru (AR), který se kompetitivně váže na jeho C-terminální doménu vázající ligand, narušuje translokaci AR do jádra, nábor kofaktorů AR i vazbu AR na DNA.

Ve studii III. fáze AFFIRM u pacientů s CRPC předléčených docetaxelem vedla terapie enzalutamidem v porovnání s placebem k signifikantnímu zlepšení celkového přežití (OS), přežití bez progrese (PFS) i dalších sledovaných parametrů, což vedlo k registraci enzalutamidu ve 2. linii léčby nemocných s CRPC, po selhání léčby docetaxelem. Výsledky dříve provedené studie I./II. fáze ovšem naznačily vyšší účinnost enzalutamidu u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni chemoterapií.

Komentář ke studii PREVAIL

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky