Současný pohled na farmakoterapii metastatického inoperabilního kolorektálního karcinomu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Patrik Georgiev
MUDr. Michal Vočka
MUDr. Jan Špaček, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK ÚVN a VFN, Praha
Klíčová slova: kolorektální karcinom, farmakoterapie, chemoterapie, cílená léčba

Souhrn

V posledních dvaceti letech byl zaznamenán významný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu, který vedl k výraznému prodloužení mediánu přežití pacientů. Režimy FOLFOX (5-FU, leucovorin, oxaliplatina), FOLFIRI (5-FU, leucovorin, irinotecan), XELOX (capecitabin, oxaliplatina) a FOLFIRINOX (5-FU, leucovorin, irinotecan, oxaliplatina) jsou v klinické praxi léčebným standardem. Pokrok v rozpoznávání klíčových molekulárních struktur v nádorové buňce (EGFR – receptor pro epidermální růstový faktor; RAS – klíčový onkogen signální transdukce) a nádorovém mikroprostředí (VEGFR – receptor pro vaskulární endotelový růstový faktor) vedl k rozvoji cílené léčby a do klinické praxe přibyly kromě bevacizumabu, cetuximabu a panitumumabu později ještě aflibercept, ramucirumab a regorafenib.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky