Axitinib v léčbě renálního karcinomu

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Axitinib je nízkomolekulární silný selektivní inhibitor tyrosinkinázových domén receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR1, VEGFR2 a VEGFR3), využívaný k léčbě pokročilého renálního karcinomu po selhání předchozí léčby sunitinibem nebo cytokiny. Studie I. fáze prokázaly jeho terapeutickou účinnost při dávkování 5 mg 2x denně, což ostatně bylo potvrzeno i ve studiích následujících. V mezinárodní randomizované studii čítající 723 osob s metastazujícím karcinomem ledviny byla porovnávána jeho účinnost oproti sorafenibu ve 2. linii. U axitinibu bylo dosaženo výrazně delší doby přežití bez progrese (6,7 měsíce vs. 4,7 měsíce; p < 0,0001). Terapeutický přínos axitinibu byl zaznamenán bez ohledu na předchozí léčbu, nicméně nebyl pozorován vliv na celkové přežití. Obecně byla léčba axitinibem velmi dobře snášena bez významného ovlivnění kvality života. Nejčastějšími nežádoucími účinky 3. stupně závažnosti byly hypertenze (16 %), průjem (11 %) a únava (11 %). Překvapivě delší přežívání i celkově lepší odpověď na léčbu byly zaznamenány u osob se zvýšením diastolického TK nad 90 mm Hg oproti normotenzním pacientům. Autoři studie proto doporučují eskalaci dávky na 7 mg, resp. 10 mg, 2x denně, dle snášenlivosti, až do úpravy krevního tlaku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky