Crizotinib v léčbě ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 2 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Crizotinib, nízkomolekulární selektivní inhibitor receptorové tyrosinkinázy anaplastického lymfomu (ALK) a jejích onkogenních variant, je v současnosti v České republice schválený k léčbě pokročilých forem nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) s pozitivitou ALK. Aktuálně byla jeho účinnost v dávce 250 mg 2x denně prokázána i v 1. linii léčby, kde byl účinnější než standardně prvoliniově podávaná kombinace pemetrexedu s platinou. Šlo o otevřenou studii III. fáze zahrnující 343 dosud neléčených nemocných s pokročilou formou NSCLC. Přežívání bez progrese (PFS) bylo výrazně delší při volbě crizotinibu (medián 10,9 měsíce vs. 7 měsíců; HR pro progresi či úmrtí: 0,45 [95% CI: 0,35–0,60]; p < 0,001). Obdobně vyšší bylo i procento objektivních odpovědí na léčbu (74 % vs. 45 %; p < 0,001). Medián celkového přežití nebyl dosažen ani v jednom ramenu studie. Nejčastějšími zaznamenanými nežádoucími účinky crizotinibu byly průjem, poruchy zraku, nevolnost a otoky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky