Dlouhodobá léčba ankylozující spondylitidy golimumabem

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. David Suchý, Ph.D.
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň

Souhrn

Ankylozující spondylitida (AS) je definována jako systémové zánětlivé revmatické onemocnění vysoce asociované s antigenem HLA B27, které postihuje především axiální skelet a vede k osifikaci periferních částí obratlové ploténky a okolních vazů. Prodleva mezi prvními příznaky a diagnostikou AS bývá až devět let, kdy už jsou často přítomny radiografické změny skeletu. Udává se, že až 60 % pacientů s AS se stává invalidními během 15 let trvání nemoci. Charakteristickým rysem onemocnění a současně jedním z jeho prvních projevů je přítomnost zánětlivé bolesti zad u mladšího jedince: klidová, někdy noční bolest, spojená s ranní ztuhlostí a mizející po rozcvičení.2 Typickým příznakem je i bolest v oblasti sakroiliakálních kloubů při sakroiliitidě. Podle klinického obrazu rozlišujeme tyto formy onemocnění: čistě axiální, rhizomelickou s postižením velkých kořenových kloubů (kyčlí a ramen), periferní skandinávskou (periferní klouby) a entezopatickou s postižením entezí. Z mimokloubních projevů AS jsou časté entezitidy, tendinitidy, oční postižení (recidivující a chronické přední uveitidy), méně časté je plicní postižení. Kardiální komplikace AS má charakter aortitidy, klinickým projevem je aortální insuficience. Podle rentgenových změn rozlišujeme čtyři stadia sakroiliitidy a podle rozsahu postižení sakroiliakálních kloubů a jednotlivých částí páteře pět stadií AS (I–V).

Adekvátní léčba AS zahrnuje ovlivnění axiální symptomatologie (bolest, ztuhlost), zlepšení funkce, periferní artritidy, daktylitid, entezitid a mimokloubních projevů onemocnění a zmírnění rentgenové progrese onemocnění. V terapii se uplatňuje jako základní opatření pohybová léčba – cvičení samo o sobě přináší symptomatickou úlevu. Zásadní je význam rehabilitace spolu s fyzikálními metodami (vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie, laseroterapie, ultrazvuk). Základem farmakoterapie AS jsou nesteroidní antirevmatika, specifickou indikaci má např. celecoxib či meloxicam.

Použití syntetických chorobu modifikujících léků má pouze velmi omezený význam. Vzhledem k nálezu zvýšené exprese TNF-α v oblasti sakroiliakálních skloubení je t. č. u vysoce aktivních onemocnění indikována biologická léčba – anti-TNF-α. Golimumab je plně humánní monoklonální protilátka IgG1κ inhibující TNF-α. Je indikován pro léčbu revmatoidní artritidy, ankylozující spondylitidy a psoriatické artritidy. Účinnost golimumabu v indikaci ankylozující spondylitidy byla potvrzena ve studii GO-RAISE, kde byl sledován účinek dávek 50 mg a 100 mg golimumabu ve srovnání s placebem. Primárním sledovaným ukazatelem byla klinická odpověď ASAS 20 (Assessment in Ankylosing Spondylitis, skóre Skupiny pro hodnocení ankylozující spondylitidy [Ankylosing Spondylitis Assessment Study Group], zlepšení o 20 % při hodnocení celkového stavu a bolesti) a skóre BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) a BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index). U pacientů léčených golimumabem bylo v porovnání s placebem ve 14. týdnu dvakrát více responderů podle kritérií ASAS 20 a ve 24. týdnu dle kritérií ASAS 40 (zlepšení o 40 %). Signifikantně byly ovlivněny i ostatní parametry (BASDAI, BASFI, SF-36).3 Pětiletá extenze tohoto klinického hodnocení potvrdila dlouhodobou účinnost terapie golimumabem, odpovědi ASAS 20 bylo dosaženo u 66 % pacientů a ASAS 40 u 57 % pacientů.4

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky