Imunosupresivní léčba a autologní transplantace kmenových buněk při roztroušené skleróze

Číslo: 3 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

U velké části nemocných s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy, kteří užívají schválenou chorobu modifikující léčbu, dojde ke znovuvzplanutí choroby s odpovídající neurologickou symptomatikou. Vysokodávková imunosupresivní terapie (HDIT) s autologní transplantací hematopoetických buněk (HCT) však může navodit setrvalou remisi u nemocných v časné fázi RS. Účinnost a bezpečnost kombinace HDIT/HCT byly ověřovány v tříleté multicentrické studii 2. fáze klinického testování u nemocných s relabující-remitující formou RS, u kterých došlo k relapsu a zhoršení neurologických funkcí při léčbě chorobu modifikujícími látkami během 18 měsíců před zahrnutím do studie (n = 24). Medián sledování činil 186 týdnů. Celkového přežití bez příhody bylo ve 3. roce dosaženo u 78,4 % (90% CI: 60,1–89,0). Bez progrese a bez klinicky zřejmého relapsu přežívalo na konci studie 90,9 % (90% CI: 73,7–97,1) a 86,3 % (90% CI: 68,1–94,5) osob. Nežádoucí příhody se nikterak nelišily od dosavadních zkušeností s tímto léčebným přístupem, přičemž nebyly zaznamenány žádné akutní neurologické projevy léčby. Autoři studie poukazují na výrazné zlepšení neurologické symptomatiky, funkčního skóre i kvality života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky