Nová duální kombinace aklidinium bromidu a formoterolu v léčbě nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: CHOPN, bronchodilatace, aklidinium bromid, formoterol, duální kombinace

Souhrn

Prevalence chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se v posledních letech neustále zvyšuje, ročně přibývá na pneumologických pracovištích přibližně 15 000 dispenzarizovaných. Základem léčby (vedle odstranění rizikových faktorů) je indikace bronchodilatačních léků. Po letech klidu, kdy jsme používali jeden anticholinergní lék a dvě dlouhodobě účinná β2-mimetika, přibývají v lékovém arzenálu i jejich kombinace. Dosud favorizované inhalační kortikosteroidy ustupují do pozadí. K dosud u nás známým „duálním" kombinacím se přidá v brzké době kombinace nová, spojující v sobě výhody účinného anticholinergika aklidinium bromidu a výhody rychle působícího a dobře vyzkoušeného formoterolu, Duaklir. V tomto přehledovém sdělení jsou uvedeny výsledky studie AUGMENT, stručněji výsledky podobně uspořádané studie ACLIFORM i některé údaje ze sdružené analýzy těchto studií a dvě sdělení z výroční konference American Thoracic Society 2014. Z jejich výsledků vyplývá, že nová kombinace má rychlý nástup dostatečně silného účinku jak na usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu (FEV1) měřený před podáním dávky léku a po něm, tak na zmírnění dušnosti. Za důležitý faktor se považuje i schopnost nové duální kombinace ovlivnit výskyt nočních a časně ranních symptomů, snížit používání záchranné medikace a zlepšit kvalitu života. Účinnost léku potvrdily jak dvě základní 24 týdnů trvající studie, tak i jejich prodloužená fáze do 52. týdne. Vedle dobrého účinku prokázaly studie i příznivý bezpečnostní profil, kdy se obvyklé mírné nežádoucí účinky vyskytly mezi všemi léčebnými modalitami stejně často.

Duální kombinace aklidinium/formoterol, která se vyznačuje podáváním 2x denně, rychlým nástupem účinku a schopností ovlivnit jak plicní funkce, tak i spektrum symptomů, rozšiřuje spektrum bronchodilatačních léků. Je vhodnou udržovací léčbou pro nemocné se středně těžkou až těžkou CHOPN, která podle nové klasifikace CHOPN odpovídá nemocným kategorie B až D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky