Nová paradigmata v léčbě CHOPN: Jak mohou výsledky studie LANTERN ovlivnit pohled na léčbu CHOPN?

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Autoři: MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP, Olomouc

Souhrn

Základem farmakologické léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) jsou inhalační dlouhodobě účinná bronchodilatancia. Podle globální strategie GOLD1 mají být podávána všem symptomatickým pacientům s CHOPN, tedy pacientům zařazeným do kategorie B a vyšší. Podobně se k jejich použití staví České doporučení léčby CHOPN, které považuje dlouhodobě účinná bronchodilatancia za tzv. „paušální léčbu", která by měla být podána všem symptomatickým pacientům s CHOPN. Naproti tomu použití inhalačních kortikosteroidů (IKS) u CHOPN je stále diskutováno. Různá doporučení se snaží definovat skupiny pacientů s CHOPN, u nichž by IKS byly prospěšné, a tak najít jejich místo v léčbě CHOPN. Strategie GOLD1 doporučuje použití kombinace IKS a dlouhodobě účinných β2-agonistů (LABA) u pacientů, kteří mají časté exacerbace (tzn. dvě a více exacerbací za rok) a/nebo FEV1 pod 50 % náležitých hodnot. Ani v takových případech však nemusí být indikace IKS/LABA absolutní, což ukazuje skutečnost, že u stejných pacientů doporučuje GOLD jako další z možností léčby také použití dlouhodobě účinných anticholinergik (LAMA) anebo jako alternativní volbu použití kombinace LABA/LAMA. Naproti tomu České doporučení pro léčbu CHOPN, které je založeno na fenotypovém konceptu léčby této nemoci, doporučuje použití IKS/LABA u těch pacientů, kteří mají fenotyp častých exacerbací, a také u pacientů, kteří mají překryv s bronchiálním astmatem, tzv. ACOS (asthma and COPD overlap syndrome).

Komplexní porovnání léčebných účinků fixní kombinace dlouhodobě účinných bronchodilatancií indakaterol/glykopyrronium (IND/GLY) a fixní kombinace IKS a dlouhodobě účinného bronchodilatancia salmeterol/flutikason (SAL/FLU) bylo provedeno ve studii LANTERN.3 Tato studie trvala 6 měsíců a absolvovalo ji 676 symptomatických pacientů se středně těžkou a těžkou CHOPN (což odpovídalo stadiím 2 a 3 a kategoriím B a D podle dřívější a stávající klasifikace GOLD1), kteří v předchozím roce neprodělali žádnou anebo prodělali nanejvýš jednu exacerbaci CHOPN. Více než polovina pacientů užívala ještě před zařazením do studie IKS. Ty byly při zařazení do studie vysazeny a poté po dobu 26 týdnů užívala polovina pacientů fixní kombinaci dlouhodobě účinných bronchodilatancií (IND/GLY) a druhá polovina fixní kombinaci IKS a dlouhodobě účinného bronchodilatancia (SAL/FLU). Podrobnosti o souboru pacientů a metodice studie LANTERN jsou uvedeny v tabulce 1.

Smysl farmakologické léčby CHOPN spočívá v dosažení několika různých cílů, mezi něž patří zmírnění příznaků nemoci, zlepšení tolerance zátěže pacientů s CHOPN, celkové zlepšení zdravotního stavu a snížení frekvence a tíže exacerbací.1 Farmakoterapií u nemocných s CHOPN se také snažíme co nejvíce zlepšit plicní funkce, jejichž pokles je typickým znakem nemoci a do určité míry odráží její projevy, třebaže jsme si vědomi toho, že v současné době neexistuje žádný lék, který by v dlouhodobém měřítku dokázal zastavit pokles plicních funkcí při CHOPN.

Studie LANTERN se zabývá všemi druhy cílů farmakologické léčby CHOPN a porovnává jejich dosažení u obou zkoumaných léků. Přináší komplexní informaci o účinku zkoumaných léků, ale poskytuje rovněž řadu informací o nemoci samotné. Tím posunuje naše poznání také v otázce filozofie a strategie léčby CHOPN týkající se použití základních lékových skupin, tedy fixní kombinace LABA/LAMA a fixní kombinace IKS/LABA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky