Studie ODYSSEY LONG TERM

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Autoři: MUDr. Petr Janský
Autoři - působiště: Klinika kardiovaskulární chirurgie FN Motol, Praha

Souhrn

Zvýšená koncentrace LDL-cholesterolu je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. V průběhu posledních více než 20 let bylo opakovaně přesvědčivě prokázáno, že existuje velmi těsný vztah mezi jejím farmakologickým snížením a zlepšením kardiovaskulární prognózy. Tento vztah platí v případě individualizované léčby s postupnou titrací dávky hypolipidemik podle terapeutické odpovědi, ale i v případě populačního přístupu k léčbě s obecnou preferencí účinnějších léků a podávání vyšších dávek. Velkým celospolečenským zdravotním problémem však zůstává skutečnost, že stále existuje velmi vysoký podíl pacientů, u kterých se nedaří dosáhnout doporučených cílových hodnot LDL- -cholesterolu. V důsledku toho přetrvává vysoké reziduální riziko kardiovaskulárních komplikací i u těch pacientů, kteří jsou léčeni maximálními doporučenými dávkami statinů nebo i kombinací více hypolipidemik. Řada pacientů navíc nemůže být léčena stávající hypolipidemickou léčbou v dostatečné míře vzhledem k výskytu nežádoucích účinků či nesnášenlivosti léčby.

Proprotein konvertáza subtilisin/kexin-9 (PCSK9) je poměrně nedávno objevená bílkovina, která se účastní intracelulární i extracelulární regulace exprese LDL-receptorů. Důsledkem aktivity PCSK9 je snížení počtu LDL-receptorů na povrchu buněk. Proto má PCSK9 zásadní vliv na koncentraci LDL-cholesterolu. Díky velmi intenzivnímu a rychlému výzkumu v posledních několika letech se nyní objevuje zcela nová terapeutická možnost snižování koncentrací LDL-cholesterolu pomocí monoklonálních protilátek inhibujících PCSK9. Již v počátečních fázích klinického výzkumu bylo zjištěno, že tyto protilátky dramaticky snižují hodnoty LDL-cholesterolu u pacientů s různými typy hypercholesterolemie. Pro schválení této nové lékové skupiny pro klinické použití je však samozřejmě nutné ověřit účinnost a bezpečnosti léčby u širokého spektra pacientů v rámci dlouhodobého sledování.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky