Účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – studie INPULSIS-1 a INPULSIS-2

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubriky: Klinické studie / Klinické studie s komentářem, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor:

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je charakterizována zhoršující se dušností a progresivním poklesem plicních funkcí – v průběhu onemocnění se postupně snižuje usilovná vitální kapacita (Forced Vital Capacity – FVC), která je dobrým markerem progrese onemocnění i prediktorem délky přežívání. Vznik IPF zřejmě souvisí s aberantní proliferací a remodelací vazivové tkáně, k nimž dochází v důsledku abnormální funkce a signalizace alveolárních epiteliálních buněk a intersticiálních fibroblastů. V patogenezi IPF se uplatňuje také aktivace signalizačních drah vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), fibroblastového růstového faktoru (FGF) a destičkového růstového faktoru (PDGF).

Nintedanib (dříve BIBF 1120) je nová molekula, působící jako intracelulární inhibitor různých tyrosinkináz včetně receptorů tyrosinkináz pro VEGF, FGF a PDGF. V randomizované dvojitě zaslepené studii II. fáze TOMORROW byly při terapii nintedanibem v dávce 150 mg 2x denně zaznamenány redukce poklesu FVC, nižší výskyt akutních exacerbací a zlepšení (resp. udržení) kvality života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky