Riziko hospitalizace pro srdeční selhání při léčbě inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 vs. deriváty sulfonylurey a při terapii saxagliptinem vs. sitagliptinem v podmínkách běžné klinické praxe

Číslo: 4 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu zdvojnásobuje riziko závažných kardiovaskulárních komplikací a většina pacientů s diabetem umírá právě v důsledku kardiovaskulárního onemocnění. Opakovaně bylo doloženo, že adekvátní glykemická kontrola snižuje riziko mikrovaskulárních komplikací, vliv na kardiovaskulární riziko však byl v dosud provedených studiích s různými antidiabetiky spíše neutrální, popřípadě negativní.

V randomizované placebem kontrolované studii SAVOR-TIMI 53 (Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in patients with diabetes mellitus – Thrombolysis In Myocardial Infarction), jejímž hlavním cílem bylo posoudit kardiovaskulární bezpečnost saxagliptinu u nemocných s diabetes mellitus 2. typu a anamnézou či vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod, byla doložena non-inferiorita saxagliptinu oproti placebu z hlediska primárního kompozitního parametru (úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarkt myokardu, ischemická cévní mozková příhoda), avšak ve skupině saxagliptinu byly v porovnání s placebem signifikantně častěji zaznamenány hospitalizace pro srdeční selhání (3,5 % vs. 2,8 %; HR: 1,27; 95% CI: 1,07–1,51; p = 0,007).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky