aflibercept

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové
Klíčová slova: aflibercept, angiogeneze, metastatický kolorektální karcinom, 2. linie léčby

Souhrn

Aflibercept je nový rekombinantní fúzní protein, který se zaměřuje na signální dráhy angiogeneze nádorových buněk blokováním vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), který stimuluje receptory, jež hrají klíčovou úlohu v růstu nádoru a metastáz. Je silnějším blokátorem VEGF než bevacizumab. Je používán v kombinaci s fluorouracilem, irinotecanem a leucovorinem (FOLFIRI) ve 2. linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), u nichž onemocnění progredovalo během 1. linie chemoterapie na bázi oxaliplatiny. Výsledky studie III. fáze prokázaly, že afliberecept v kombinaci s režimem FOLFIRI proti FOLFIRI samotnému dosahuje vyššího počtu celkových odpovědí, prodloužení celkového přežití a přežití bez progrese onemocnění u pacientů s mCRC, včetně těch, kteří absolvovali předchozí léčbu s bevacizumabem. Aflibercept je podobný ostatním antiangiogenním lékům a nežádoucí vedlejší účinky zahrnují hypertenzi, proteinurii, únavu a bolest hlavy. Nejčastějšími nežádoucími účinky stupně 3 a 4 spojenými s afliberceptem v klinických studiích byly hypertenze, proteinurie a průjem. Byla také prokázána možnost krvácení. V České republice je kombinace FOLFIRI s afliberceptem standardně řazena do 2. linie léčby mCRC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky