Regorafenib – šance pro předléčené pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom, regorafenib, cílená léčba

Souhrn

Regorafenib je perorální multikinázový inhibitor, který svým působením na tyrosinové kinázy celé řady receptorů ovlivňuje patologicky aktivované signální dráhy v nádorových buňkách na více úrovních, což podmiňuje jeho protinádorový, dominantně antiangiogenní účinek. Na základě výsledku klinické studie III. fáze CORRECT je registrován pro léčbu dospělých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem, u nichž byly vyčerpány všechny obvyklé možnosti protinádorové terapie, zahrnující jak systémovou chemoterapii, tak cílenou (biologickou) léčbu. Konfirmační klinická studie III. fáze CONCUR měla obdobné uspořádání a byla zaměřena na asijskou populaci. V obou studiích bylo prokázáno prodloužení celkového přežití oproti placebu, byl tedy splněn jejich primární cíl; signifikantně byl prodloužen také čas do progrese. I když se soubory pacientů obou studií lišily, jsou jejich výsledky konzistentní, včetně bezpečnostního profilu. Bezpečnostní profil regorafenibu byl primárním hodnoceným ukazatelem v otevřené prospektivní jednoramenné studii fáze 3b CONSIGN, jejíž výsledky byly obdobné jako ve studii CORRECT. Výběr vhodných pacientů a důsledné sledování nežádoucích účinků a modifikace dávky podle aktuálního stavu jsou základními předpoklady úspěšné léčby regorafenibem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky