Výsledky sekvence pazopanib → inhibitor mTOR u pacientů s pokročilým renálním karcinomem v podmínkách běžné praxe

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V terapii nemocných s pokročilým renálním karcinomem (aRCC) jsou v současné době využívány především tyrosinkinázové inhibitory angiogeneze (TKI) či inhibitory mTOR. Pazopanib je perorálně podávaný TKI, jehož účinnost v porovnání s placebem byla prokázána u dosud neléčených i u předléčených pacientů, u nichž vedlo podávání pazopanibu k prodloužení přežití bez progrese (PFS) i celkového přežití (OS). Ve studii COMPARZ pak byla doložena noninferioritní účinnost pazopanibu a sunitinibu.

Mezi inhibitory mTOR schválené k léčbě nemocných s aRCC patří everolimus a temsirolimus. Everolimus je indikován ve 2. linii a v dalších liniích, temsirolimus se podává především v 1. linii léčby u pacientů se špatnou prognózou.

Účinnost cílených léků byla doložena v řadě klinických studií. Soubory pacientů v těchto studiích však byly většinou velmi selektované, a nebyly tak zcela reprezentativní z hlediska běžné klinické praxe. V podmínkách reálné praxe rovněž nebyla provedena žádná studie sekvenční léčby TKI → inhibitor mTOR.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky