Jít správnou cestou…

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů

Souhrn

Ve dnech 15–17. října se v Českém Krumlově konaly již XXII. jihočeské onkologické dny. První den, nebo spíše večer, tohoto kongresu proběhlo i satelitní sympozium firmy Amgen, nazvané Jít správnou cestou... Na setkání, kterým provázela doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, z Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze, vystoupili prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., z Onkologické kliniky LF UP a FN v Olomouci, MUDr. Radka Obermannová z Masarykova onkologického ústavu v Brně a MUDr. Jana Katolická, Ph.D., z Onkologicko-chirurgického oddělení FN u svaté Anny v Brně.

Po úvodu doc. Prausové přednesl prof. Melichar svoje sdělení nazvané Změní výsledky metaanalýz směr našeho rozhodování v léčbě pacientů s wt RAS mCRC?

Jak uvedl prof. Melichar, v současné době je k terapii pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) k dispozici řada molekul, avšak pouze část nemocných, kteří absolvují léčbu 1. linie, se dostane k dalším liniím terapie. Volba léku v 1. linii je proto velmi zásadní. Při jeho výběru je zapotřebí zohlednit řadu faktorů týkajících se pacienta (výkonnostní stav, komorbidity, očekávání od léčby, předpokládaná compliance) a nádorového onemocnění (lokalizace metastáz/potenciální resekabilita, dynamika progrese, symptomy, molekulární charakteristiky), důležitý je také léčebný cíl (vyléčení/prodloužení života, úleva od symptomů, udržení kvality života). V 1. linii terapie lze použít jednak cytostatika (fluoropyrimidiny, oxaliplatinu, irinotecan) a jednak biologickou léčbu (monoklonální protilátky proti EGFR cetuximab a panitumumab a monoklonální protilátku proti VEGF bevacizumab), a to v různých kombinacích (kombinace cytostatik, dublet cytostatik + monoklonální protilátka proti EGFR, dublet či triplet cytostatik + bevacizumab).

Panitumumab a cetuximab u pacientů s mCRC s nemutovaným typem genu KRAS (wt KRAS) byly přímo porovnávány ve studii III. fáze ASPECCT, která prokázala jejich srovnatelnou účinnost – medián přežití bez progrese (PFS) činil 4,2 měsíce vs. 4,4 měsíce (HR: 0,98; 95% CI: 0,87–1,12), medián celkového přežití (OS) dosáhl 10,2 měsíce vs. 9,9 měsíce (HR: 0,94; 95% CI: 0,82–1,07). Rozdíly byly pozorovány z hlediska výskytu nežádoucích účinků – při podávání panitumumabu byly méně často zaznamenány infuzní reakce (2,8 % vs. 12,5 %) (panitumumab je plně humánní protilátka, zatímco cetuximab je chimérická protilátka), častější byl naopak výskyt hypomagnezemie (27,6 % vs. 18,1 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky