Abatacept v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. David Suchý, Ph.D.
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň

Souhrn

Abatacept (Orencia) reprezentuje biologický lék prokazující srovnatelnou účinnost s TNF-α blokátory u nemocných s revmatoidní artritidou (RA), kteří selhávají po léčbě konvenčních DMARD. Představuje ale rovněž účinnou alternativu při primárním selhání inhibitorů TNF, dle randomizovaných studií je též účinným lékem 2. linie biologické léčby. V České republice je indikován k léčbě středně závažné až těžké aktivní RA v kombinaci s metotrexátem (MTX) u dospělých pacientů po selhání léčby chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (DMARD) včetně MTX a/nebo inhibitoru TNF-α.

Abatacept prokázal účinek po selhání inhibitorů TNF v randomizovaných studiích i v podmínkách reálné praxe. Jeho účinek byl prokázán v případě primárního i sekundárního selhání inhibitorů TNF v kontrolované dvojitě zaslepené studii ATTAIN, v případě neúčinnosti nebo nesnášenlivosti léčby inhibitory TNF v otevřeném sledování ARRIVE. Tato data byla potvrzena i během postmarketingového sledování v podmínkách běžné praxe („real life"). Nízké aktivity RA je dle Denverské databáze dosahováno u 44,1 % pacientů, remise podle DAS28 u 33,8 % pacientů. Charakteristický je poměrně rychlý nástup účinku abataceptu a jeho setrvalá a dlouhodobá účinnost. Abatacept byl také porovnáván s léčbou infliximabem v klinickém hodnocení ATTEST. Po 6 měsících léčby došlo v obou skupinách k přibližně stejně významnému zmírnění aktivity choroby; po 12 měsících byl v některých parametrech lepší účinek abataceptu. Ve skupině pacientů léčených abataceptem byl zaznamenán menší počet závažných nežádoucích vedlejších účinků včetně infekcí a infuzních reakcí.

Nyní je nově k dispozici i subkutánní léková forma abataceptu. Jedná se o předplněné injekční stříkačky obsahující fixní dávku 125 mg abataceptu, která je určena k aplikaci 1x týdně. Léčbu je možné zahájit úvodním podáním jedné dávky v intravenózní infuzi (≈ 10 mg/kg) 24 hodin před první subkutánní aplikací. Tato úvodní i. v. aplikace ale není podmínkou. 5 Výsledky studií se subkutánním abataceptem prokázaly klinickou účinnost, imunogenitu, bezpečnost a snášenlivost srovnatelné s intravenózní formou. Pacienti, jimž nelze podat infuzi, mohou zahájit týdenní podávání léčiva subkutánně bez předcházející intravenózní zahajovací dávky při dosažení srovnatelné účinnosti.

Randomizovaná non-inferioritní studie AMPLE porovnávala přímo („head to head") účinnost a bezpečnost s. c. abataceptu a adalimumabu v kombinaci s MTX u 646 pacientů s aktivní RA doposud neléčených biologickou terapií. Roční data potvrzují non-inferioritu subkutánního abataceptu (v kombinaci s MTX) oproti adalimumabu (v kombinaci s MTX). Obě kombinace prokázaly srovnatelnou účinnost v dosažení odpovědí ACR 20, ACR 50 i ACR 70 i odpovědi podle DAS (obrázek 2). Také čas do dosažení léčebné odpovědi byl podobný. Výsledky byly srovnatelné rovněž s ohledem na strukturální postižení. Počet pacientů, u kterých nedošlo po roce léčby k radiografické progresi, byl v obou léčených skupinách srovnatelný. Po roce trvání studie dále setrvávalo na léčbě 86,2 % pacientů.

Abatacept se aplikuje v intravenózní infuzi v dávkách přibližně 10 mg/kg. Po první aplikaci se dále aplikuje po 2 a 4 týdnech a poté vždy po 4 týdnech. Alternativou je nyní i abatacept v s. c. formě, podávaný v dávce 125 mg 1x týdně, jenž vykazuje srovnatelnou expozici a shodný bezpečnostní profil jako i. v. abatacept.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky