Lurasidon v léčbě bipolární deprese

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Lurasidon je podobně jako ziprasidon či risperidon řazen mezi SDA atypická antipsychotika. V nově prezentované post hoc analýze byla hodnocena jeho účinnost a bezpečnost v léčbě nemocných s bipolární afektivní poruchou se subsyndromálními hypomanickými projevy (MADRS ≥ 20, YMRS ≤ 12). Studie byla koncipována jako šestitýdenní, dvojitě zaslepená a placebem (n = 162) kontrolovaná, přičemž lurasidon (n = 323) byl podáván v dávkách 20–60 mg nebo 80–120 mg. Podávání lurasidonu bylo oproti placebu provázeno signifikantně výraznějším poklesem skóre MADRS u osob se smíšenou symptomatikou i bez ní. Jeho užívání přitom významně nezvyšovalo riziko rozvoje manie nebo hypomanie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky