Perindopril v kombinaci s β-blokátorem v prevenci srdečních příhod a úmrtí u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční – post hoc analýza studie EUROPA

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Věkově specifická mortalita v důsledku ischemické choroby srdeční (ICHS) v posledních letech klesá, avšak počty pacientů s ICHS se zvyšují. Optimální terapie pacientů se stabilní ICHS by podle aktuálních evropských doporučení měla zahrnovat léky zajišťující kontrolu symptomů a léky účinné v prevenci kardiovaskulárních (KV) příhod. Léky 1. linie jsou β-blokátory a u nemocných s komorbiditami ovlivňujícími KV riziko (hypertenze, porucha funkce levé komory, diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin) jsou doporučeny inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). Pro optimální terapeutické výsledky je velmi významná také adherence pacientů – recentní studie například prokázala, že po 9 měsících od propuštění z hospitalizace pro infarkt myokardu je adherentních k předepsané léčbě pouze 41 % nemocných.

Ve studii EUROPA (A EUropean trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease), jejíž výsledky byly publikovány v roce 2003, bylo při terapii perindoprilem prokázáno signifikantní, 20% snížení rizika primárního sledovaného ukazatele (úmrtí z KV příčin + nefatální infarkt myokardu + resuscitovaná srdeční zástava), statisticky významně byly ovlivněny rovněž další sledované parametry. Vedle perindoprilu užívalo v této studii 62 % pacientů také β-blokátor.

Komentář k post hoc analýze studie EUROPA

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky