Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu – metaanalýza u více než 17 000 pacientů

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je významným rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních (KV) onemocnění, jako jsou infarkt myokardu (IM) či cévní mozková příhoda (CMP). U dospělých ve středním věku přítomnost DM 2. typu zkracuje předpokládanou délku života o 5–10 let, což je dáno především právě zvýšením KV mortality. Proto je velmi důležité, aby antidiabetická terapie snižovala KV riziko, nebo aby je alespoň nezvyšovala.

Vildagliptin je perorální antidiabetikum patřící do skupiny inhibitorů dipeptidylpeptidázy- 4 (DPP-4). Z této skupiny byla KV bezpečnost recentně potvrzena u sitagliptinu (studie TECOS) a alogliptinu (studie EXAMINE), avšak při léčbě saxagliptinem ve studii SAVOR-TIMI-53 bylo zaznamenáno signifikantní zvýšení frekvence hospitalizací pro srdeční selhání, což rozvířilo diskusi o bezpečnosti inhibitorů DPP-4 z tohoto hlediska.

Kardiovaskulární bezpečnost vildagliptinu byla prokázána již dříve v metaanalýze Schweizera a spol. z roku 2010. Od té doby však byly provedeny a dokončeny další studie s vildagliptinem, včetně studií s pacienty s vysokým rizikem KV příhod (nemocní se SS, s poruchou funkce ledvin).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky