Kardiovaskulární účinky dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a různou úrovní rizika

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Diabetologie, Kardiologie

Souhrn

Kardiovaskulární (KV) onemocnění jsou stále vedoucí příčinou morbidity i mortality pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu – riziko KV onemocnění je u pacientů s DM v porovnání s osobami bez DM přibližně dvakrát vyšší. Zlepšení glykemické kontroly bývá provázeno zlepšením mikrovaskulárních parametrů, vliv na KV riziko však zůstává ne zcela jasný; při intenzivní antidiabetické léčbě navíc může potenciální poškození spojené s těžkou hypoglykemií převážit nad potenciálním KV přínosem terapie. Z tohoto důvodu vznesly americká FDA (Food and Drug Administration) i evropská EMA (European Medicine Agency) požadavek, aby byla u všech nových antidiabetik podrobně zhodnocena jejich KV bezpečnost.

Dapagliflozin je selektivní inhibitor sodíko- glukózového kotransportéru 2. typu (SGLT-2i), který snižuje glykemii prostřednictvím zvýšené exkrece glukózy močí, což je spojeno s osmotickou diurézou a ztrátou kalorií. Vzhledem ke svému mechanismu účinku ovlivňuje dapagliflozin více rizikových faktorů KV onemocnění – snižuje krevní tlak, tělesnou hmotnost (objem tělesného tuku, včetně viscerálního), obvod pasu, albuminurii i sérové koncentrace kyseliny močové, přičemž jeho podávání je provázeno pouze nízkým rizikem hypoglykemie.

Na základě požadavku EMA a FDA bylo provedeno již několik rozsáhlých studií, v nichž byla hodnocena KV bezpečnost různých antidiabetik; například u empagliflozinu, jiného zástupce skupiny SGLT-2i, byl doložen příznivý vliv na KV parametry (snížení četnosti hospitalizací pro srdeční selhání, snížení rizika úmrtí z KV i jakýchkoliv příčin). Provedena byla rovněž předem specifikovaná metaanalýza KV bezpečnosti dapagliflozinu, jejímž podkladem bylo 21 klinických studií fáze IIb/III. V této metaanalýze nebyl prokázán nárůst rizika KV onemocnění při léčbě dapagliflozinem v porovnání s kontrolními skupinami (placebo či aktivní komparátor), a to jak u pacientů na monoterapii, tak u nemocných s kombinační antidiabetickou léčbou.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky