Vliv vitaminu D na projevy atopické dermatitidy

Číslo: 1 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Příznivé účinky vitaminu D na lidské zdraví jsou v současné době intenzivně diskutovány nikoliv pouze ve vztahu k denzitě kostní hmoty, ale i ve vztahu k celé řadě zdánlivě nesouvisejících onemocnění, jako je např. diabetes mellitus nebo atopická dermatitida. Jeho suplementace u atopické dermatitidy se opírá mj. o nedávno zaznamenaný vztah mezi vyšší kolonizací kůže atopiků Staphylococcus aureus a nižší produkcí kathelicidinu, antimikrobiálně působícího peptidu v lyzosomech makrofágů, polymorfonukleárů a keratinocytů, tedy látky sehrávající důležitou roli v přirozené imunitě. Studie in vivo prokázaly příznivý vliv vitaminu D na tvorbu této látky, a logicky tak vyvstala potřeba verifikace získaných výsledků u nemocných. Studie čítající 24 osob byla koncipována jako dvojitě zaslepená a kontrolovaná placebem. Vitamin D byl podáván per os v denních dávkách 2 000 IU. Kolonizace kůže stafylokokem, hodnota skóre SCORAD a index erytému byly oproti výchozímu stavu sníženy výrazněji při vitaminové suplementaci, což dle autorů potvrzuje přínos vitaminu D u těchto nemocných, nicméně současně poukazují na potřebu verifikace výsledků na větším souboru nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky