Dlouhodobá účinnost brentuximab vedotinu u pacientů s relabujícím či refrakterním Hodgkinovým lymfomem – studie II. a III. fáze

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Brentuximab vedotin (BV) je konjugát chimérické monoklonální IgG1 protilátky namířené vůči CD30 a antimikrotubulové látky monomethylauristatinu E (MMAE), který působí selektivně cytotoxicky vůči nádorovým buňkám exprimujícím znak CD30. Po navázání BV na molekulu CD30 na povrchu buňky dochází k internalizaci komplexu a následnému transportu do lysozomového komplexu, kde dojde k proteolytickému odštěpení MMAE; tato látka se váže na cytoskelet a indukuje zástavu buněčného cyklu, což vede k apoptóze buňky.

V České republice je brentuximab vedotin indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním CD30-pozitivním Hodgkinovým lymfomem (HL) po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) nebo po nejméně dvou předchozích terapiích v případech, kdy ASCT nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost. Schválen je rovněž u pacientů s relabujícím nebo refrakterním systémovým anaplastický

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky