Dlouhodobá účinnost brentuximab vedotinu u pacientů s relabujícím či refrakterním Hodgkinovým lymfomem – studie II. a III. fáze

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubriky: Fokus: hematologie/hematoonkologie, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Brentuximab vedotin (BV) je konjugát chimérické monoklonální IgG1 protilátky namířené vůči CD30 a antimikrotubulové látky monomethylauristatinu E (MMAE), který působí selektivně cytotoxicky vůči nádorovým buňkám exprimujícím znak CD30. Po navázání BV na molekulu CD30 na povrchu buňky dochází k internalizaci komplexu a následnému transportu do lysozomového komplexu, kde dojde k proteolytickému odštěpení MMAE; tato látka se váže na cytoskelet a indukuje zástavu buněčného cyklu, což vede k apoptóze buňky.

V České republice je brentuximab vedotin indikován k léčbě dospělých pacientů s relabujícím nebo refrakterním CD30-pozitivním Hodgkinovým lymfomem (HL) po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) nebo po nejméně dvou předchozích terapiích v případech, kdy ASCT nebo kombinovaná chemoterapie nepředstavuje léčebnou možnost. Schválen je rovněž u pacientů s relabujícím nebo refrakterním systémovým anaplastický

Komentář ke studii

MUDr. Heidi Mociková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky