Karfilzomib, lenalidomid a dexamethason v léčbě pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem – studie ASPIRE

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Přežívání pacientů s mnohočetným myelomem (MM) se v souvislosti s pokroky ve farmakoterapii v poslední době významně prodloužilo, stále jsou však časté relapsy onemocnění. U pacientů s relabujícím MM je zavedenou a účinnou strategií kombinovaná léčba lenalidomidem a vysokodávkovaným dexamethasonem – při této terapii bylo ve studii III. fáze dosaženo mediánu přežití bez progrese (PFS) v délce 11,1 měsíce a četnosti objektivních léčebných odpovědí (ORR) 60 %. U dosud neléčených pacientů se ukázala jako bezpečnější a účinnější aplikace dexamethasonu týdně v nižších dávkách, a kombinace lenalidomidu s dexamethasonem podávaným týdně (Rd) je v současnosti považována za referenční standard jak u nově diagnostikovaných, tak u již léčených pacientů s MM.

Karfilzomib je tetrapeptidický epoxyketonový inhibitor proteasomu, který se selektivně a ireverzibilně váže na aktivní místa na 20S proteasomu, proteolytické jádrové částici uvnitř 26S proteasomu, a vykazuje malou či nevykazuje žádnou aktivitu vůči jiným typům proteáz.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky