Udržovací léčba ofatumumabem v porovnání s pouhým sledováním u relabující chronické lymfocytární leukemie: studie PROLONG

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

V léčbě chronické lymfocytární leukemie byla v průběhu několika posledních roků vyvinuta řada postupů, jež účinně navozují remisi a prodlužují přežití bez progrese onemocnění, avšak jediným účinným potenciálně kurativním postupem při této chorobě zůstává stále alogenní transplantace kmenových buněk. Tu lze ovšem provést jen u velmi malého počtu pacientů, a proto základním léčebným cílem u většiny pacientů zůstává prodloužení přežití bez progrese onemocnění a celkového přežití.

Soudí se, že udržovací léčba by mohla být u chronické lymfocytární leukemie stejně přínosná jako u folikulárního lymfomu, s podobně chronickým průběhem. Dosavadní výsledky menších, kratších studií ukazují možnost použití lenalidomidu, rituximabu nebo alemtuzumabu v udržovací léčbě, v případě rituximabu však jen u některých genetických typů choroby s vysokým rizikem progrese. Ofatumumab je plně humánní monoklonální anti-CD20 protilátka typu I (IgG1κ), s in vitro cytotoxicitou i pro buňky nereagující na rituximab a s in vivo účinností u pacientů s chronickou lymfocytární leukemií nereagujících na rituximab.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky