Sorafenib v léčbě karcinomu štítné žlázy

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Hana Študentová, Ph.D.
MUDr. Denisa Vitásková
Autoři - působiště: Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc

Souhrn

Karcinomy štítné žlázy jsou poměrně vzácné, mezi zhoubnými nádory zaujímají necelé jedno procento, na druhou stranu však patří mezi malignity s nejrychleji narůstající incidencí. Léčba diferencovaných karcinomů štítné žlázy spočívá v radikálním chirurgickém odstranění štítné žlázy s následnou terapií radioaktivním jodem a supresí thyreotropinu (TSH). Prognóza je obecně velmi příznivá, v případě lokalizovaného karcinomu štítné žlázy se při standardní terapii vyléčí 85 % nemocných. Jiná situace nastává u karcinomu rezistentního vůči radiojodu, se kterým se setkáváme u přibližně 30–50 % nemocných s metastatickým postižením.  V těchto případech nemocní obyčejně podlehnou zhoubnému nádoru v průběhu tří let, přičemž léčebné možnosti jsou u radiojod-rezistentního karcinomu štítné žlázy velmi omezené. Do nedávné doby byl jediným lékem registrovaným FDA v této indikaci doxorubicin, s léčebnou odpovědí kolem 5 %. V listopadu 2013 byl FDA nově registrován sorafenib k léčbě progredujícího diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Sorafenib (Nexavar) je multikinázový inhibitor s antiproliferačními i antiangiogenními vlastnostmi. Svou účinnost prokázal ve studii III. fáze v léčbě pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým diferencovaným karcinomem štítné žlázy, u nichž ve srovnání s placebem statisticky významně prodloužil medián doby do progrese onemocnění (mPFS) z 5,8 měsíce na 10,8 měsíce. Na základě této studie byl sorafenib registrován pro léčbu pacientů s progresivním, lokálně pokročilým nebo metastazujícím diferencovaným karcinomem štítné žlázy (papilárním/folikulárním/z Hürthleho buněk), který je rezistentní vůči léčbě radioaktivním jodem, nicméně sorafenib nemá zatím v této indikaci v České republice úhradu. Přehledové články a metaanalýzy poukazují na nevelký podíl parciálních odpovědí, nicméně na významnou schopnost sorafenibu pozastavit další progresi onemocnění.

V naší kazuistice prezentujeme případ 47letého muže s metastatickým folikulárním karcinomem štítné žlázy, který byl od počátku své nemoci rezistentní vůči radiojodu. Terapií sorafenibem bylo u něj dosaženo stabilizace nemoci na 9 měsíců při plně zachované kvalitě života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky