Naše zkušenosti s léčbou enzalutamidem

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Darja Šustrová
Autoři - působiště: Onkologicka klinika 2. LF UK a FN Motol

Souhrn

Enzalutamid je dle léčebných standardů České onkologické společnosti indikován ve 2. linii léčby nemocných s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty na základě výsledků rozsáhlé randomizované studie AFFIRM. Podle podmínek SÚKL je hrazen u nemocných s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty a stavem výkonnosti 0–2 dle ECOG dříve léčených docetaxelem, u kterých došlo k progresi onemocnění. Pacienti mohou být předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie.

Na našem pracovišti jsme od listopadu 2014 dosud léčili enzalutamidem celkem 15 nemocných s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Všichni nemocní byli v celkově dobrém klinickém stavu, dle kritérií WHO PS 0–2, většina měla PS 0 nebo 1. Naši pacienti byli, až na jednoho pacienta s kardiální anamnézou NYHA II, bez závažných komorbidit. Iniciální dávka enzalutamidu byla 160 mg denně p. o. V době stanovení diagnózy bylo nejmladšímu pacientovi 50 let, nejstaršímu 74 let. Průměrný věk v době stanovení diagnózy u našich pacientů byl 62 let. V době zahájení léčby enzalutamidem bylo nejmladšímu pacientovi 55 let, nejstaršímu bylo 81 let, průměrný věk pacientů v našem souboru při zahájení terapie enzalutamidem byl 69 let. 60 % pacientů podstoupilo orchiektomii a 40 % dostávalo hormonální léčbu analogy LHRH (obrázek 1). Všichni pacienti byli zároveň léčeni bisfosfonáty i. v., u 13 pokračovala léčba denosumabem, 2 byli léčeni kyselinou zoledronovou. Při zahájení léčby enzalutamidem 9 pacientů užívalo opioidní analgetika.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky