Naše zkušenosti s kabazitaxelem u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Darja Šustrová
Autoři - působiště: Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn

Na základě výsledků mezinárodní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studie III. fáze TROPIC bylo u pacientů léčených kabazitaxelem prokázáno snížení rizika úmrtí o 28 %. Podle léčebných standardů České onkologické společnosti i European Association of Urology je kabazitaxel ve 2. linii léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty jednou z léčebných možností po předchozí terapii docetaxelem. Léčba je hrazena do progrese onemocnění (progrese PSA, nebo bolesti, nebo rentgenologické progrese nádoru, nebo výskytu nepříznivé skeletální příhody), maximálně však do 10 podaných cyklů léčivého přípravku. Přípravek není hrazen pacientům s periferní neuropatií nebo stomatitidou 2. či vyššího stupně a pacientům se závažnými komorbiditami (včetně duplicitních malignit).

Na našem pracovišti jsme od září 2013 indikovali léčbu kabazitaxelem u 18 nemocných. Všichni byli v celkově dobrém klinickém stavu, hodnoceném 0–1 dle kritérií WHO, bez závažných komorbidit. Histologicky se jednalo u všech nemocných o adenokarcinom. Iniciální dávka kabazitaxelu byla 25 mg/m2 každé 3

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky