Regorafenib v léčbě pacientů s kolorektálním karcinomem

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Kolorektální karcinom (CRC) je jednou z nejčastějších malignit. Až u čtvrtiny pacientů je diagnostikován v metastatickém stadiu, u poloviny nemocných dojde ke vzniku metastáz v dalším průběhu onemocnění. Pilířem léčby pacientů s neresekovatelným metastatickým CRC (mCRC) je chemoterapie, při níž se využívají režimy založené na fluoropyrimidinech, oxaliplatině a irinotekanu (FOLFOX, FOLFIRI, XELOX). Výsledky chemoterapie výrazně zlepšuje kombinace s monoklonálními protilátkami namířenými vůči VEGF (bevacizumab) či EGFR (cetuximab, panitumumab); u nemocných s mCRC progredujícím po léčbě režimem obsahujícím oxaliplatinu lze využít také „lapač ligandů" aflibercept, který je zaměřen rovněž na signální dráhu VEGF.

Dráha VEGF je však pouze jednou z mnoha signálních drah, které se uplatňují při karcinogenezi a angiogenezi, u mnohých z těchto drah je přitom účinek zprostředkován různými kinázami. Tato skutečnost vedla k využití regorafenibu, multikinázového inhibitoru navozujícího blokádu mnohočetných proteinkináz zapojených v angiogenezi, onkogenezi a regulaci nádorového mikroprostředí. Regorafenib je indikován u pacientů s mCRC, kteří byli dříve léčeni dostupnými typy léčby nebo u nichž nejsou vhodné dostupné typy léčby (tyto typy léčby zahrnují chemoterapii na bázi fluoropyrimidinů, anti-VEGF léčbu a anti-EGFR léčbu).

Komentář ke studii

MUDr. Eugen Kubala

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky