Těžká neutropenie v průběhu léčby kabazitaxelem pro karcinom prostaty je spojena s prodloužením přežití – post-hoc analýza studie TROPIC

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Kabazitaxel byl prvním lékem, při jehož použití bylo u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) progredujícím po terapii docetaxelem prokázáno prodloužení přežití. Léčba kabazitaxelem je spojena s nižším výskytem periferní neuropatie, abnormalit nehtů, alopecie či dysgeuzie v porovnání s terapií docetaxelem, často však vede ke vzniku neutropenie stupně 3 a vyššího, což limituje její využití.

U mnoha typů solidních nádorů i u některých hematologických malignit bylo demonstrováno, že chemoterapií indukovaná neutropenie je asociována s prodloužením celkového přežití (OS); co se týká mCRPC, ve studii Ponda a spol. byl u pacientů léčených docetaxelem zjištěn signifikantní rozdíl z hlediska délky OS u nemocných s neutropenií stupně 3 a vyššího vs. u pacientů s neutropenií stupně 2 a nižšího.

Komentář ke studii

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky