Postavení pazopanibu v 1. linii léčby metastatického karcinomu ledviny

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Denisa Vitásková
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: pazopanib, sunitinib, klinická studie PISCES, klinická studie COMPARZ

Souhrn

Biologické a klinické chování metastatického karcinomu ledviny se v mnoha aspektech liší od průběhu metastatického onemocnění u jiných karcinomů. Základní charakteristikou, která odlišuje karcinom ledviny od ostatních zhoubných nádorů, je rezistence vůči cytotoxickým látkám a většinou i vůči léčbě cytokiny, hormonální léčbě a radioterapii.

S odlišným biologickým chováním karcinomu ledviny souvisí i odlišný přístup v léčbě tohoto onemocnění. Vzhledem k chemorezistenci má v systémové léčbě metastatického karcinomu ledviny hlavní místo cílená terapie. Algoritmus léčby metastatického renálního karcinomu nyní patří mezi nejsložitější onkologická terapeutická schémata. A objevují se nové perspektivní molekuly.

Pazopanib je perorální multikinázový inhibitor, který byl registrován nejprve na základě svého účinku po selhání cytokinů nebo v 1. linii v porovnání s placebem. Klinická studie COMPARZ prokázala non-inferioritu pazopanibu oproti sunitinibu při hodnocení přežití bez progrese onemocnění nezávislou komisí. Studie COMPARZ a další randomizovaná studie PISCES prokázaly lepší subjektivní snášenlivost pazopanibu v porovnání se sunitinibem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky