Význam lenvatinibu u diferencovaného karcinomu štítné žlázy

Číslo: 2 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Souhrn

Současně s podrobnějším pochopením patofyziologie nádorových onemocnění štítné žlázy (molekulární alterace RET, BRAF, RET/PTC...) se začal rozbíhat program zaměřený na vývoj cíleně působící účinné léčby. Využívány začaly být multikinázové inhibitory, určené především k léčbě rekurentních forem diferencovaného karcinomu štítné žlázy nereagujícího na radioaktivní jod (RAI). Po testování sorafenibu v této indikaci se pomalu otevírá prostor pro další látku, lenvatinib. Jde o je perorálně podávaný inhibitor multireceptorových kináz zahrnujících receptory pro endoteliální růstový faktor (VEGFR) 1, 2 a 3, receptor pro tyrosinkinázu RET či receptory pro růstové faktory mastocytů a kmenových buněk Kit. Z dosavadních studií vyplývá vysoká míra odpovědi na léčbu, a to i při zjevné progresi na prvoliniové léčbě. Studie III. fáze SELECT nedávno přinesla velmi povzbudivé výsledky ohledně jeho podávání u nemocných s RAI, což bylo podnětem pro jeho schválení v této indikaci.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky