Dlouhodobá účinnost fingolimodu vyjádřená parametrem NEDA a jeho prediktivní význam – analýzy studií FREEDOMS a FREEDOMS II při délce sledování 7 let

Číslo: 3 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Fingolimod patří do skupiny léků modifikujících průběh onemocnění (DMD). Je indikován u dospělých pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), kteří mají vysoce aktivní onemocnění i přes úplnou a odpovídající terapii nejméně jedním DMD, a u nemocných s rychle progredující závažnou relabující-remitentní formou RS (RRRS), definovanou ≥ 2 těžkými relapsy během jednoho roku, a s ≥ 1 Gd-enhancující lézí na MR mozku nebo s významně zvýšeným výskytem T2 lézí ve srovnání s předchozím vyšetřením MR. Fingolimod působí jako funkční antagonista receptoru pro sfingosin- 1-fosfát (S1P) na lymfocytech, čímž blokuje schopnost lymfocytů vystupovat z lymfatických uzlin. Snižuje se tak přestup patogenních lymfocytů včetně prozánětlivých Th17 buněk do CNS, kde by byly zapojeny do zánětlivých dějů a poškození nervové tkáně.

Klinická účinnost a bezpečnost fingolimodu v terapii pacientů s RRRS byly prokázány ve třech randomizovaných paralelně uspořádaných studiích III. fáze FREEDOMS (n = 1 272), FREEDOMS II (n = 1 083) a TRANSFORMS (n = 1 280), ve kterých byl porovnáván oproti placebu, resp. oproti interferonu- β1a. Ve všech studiích byl fingolimod účinnější než komparátory, a to jak s ohledem na ovlivnění četnosti relapsů, tak z hlediska vlivu na aktivitu onemocnění hodnocenou na MR.

S pokrokem a novými možnostmi farmakoterapie RS se zvyšují rovněž očekávání od léčby a terapeutické cíle. Zaveden tak byl nový parametr – NEDA (no evidence of disease activity), který označuje stav bez známek klinické a radiologické aktivity onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky