Kombinace linagliptin/metformin – zkušenosti z klinické praxe

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Eva Račická
Autoři - působiště: Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Souhrn

Počet pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu dynamicky narůstá. Jde o globální problém, Českou republiku nevyjímaje. Dle odhadů ÚZIS postihuje tato diagnóza asi 8 % obyvatelstva, přičemž asi 2 % o své nemoci nevědí. Jedná se o závažné onemocnění a je určitě povzbuzující, že jeho léčba díky rychlému přenosu poznatků o jeho patofyziologii do vývoje nových léků zaznamenala v posledním desetiletí významné úspěchy. I přes komplexní přístup k léčbě – edukaci k provádění nefarmakologické léčby (dieta, fyzická aktivita) i bariatrické operace u pacientů s těžkou obezitou – je základem léčby farmakoterapie.

DM 2. typu je multifaktoriální nemoc, která zahrnuje snížení pankreatické sekrece inzulinu, zvýšenou periferní inzulinovou rezistenci, zvýšenou produkci glukózy játry, porušenou lipolýzu, poruchu inkretinového systému, zvýšenou tvorbu glukagonu α-buňkami pankreatu, zvýšenou renální reabsorpci glukózy a dysfunkcí neurotransmiterů.

Je tedy zřejmé, že při využití terapeutického přístupu zaměřeného pouze na jednu poruchu lze obtížně dosáhnout normoglykemie či zpomalit progresi onemocnění. Současná léčebná doporučení lze nalézt jednak jako doporučení České diabetologické společnosti, či jako Stanovisko ADA/EASD (American Diabetes Association/European Association for the Study of Diabetes), a dále jako algoritmus AACE (American Association of Clinical Endocrinologists).  Samozřejmě i další národní asociace mají svá doporučení, která vycházejí z tradic, ale také z ekonomických možností léčby. Všechna doporučení se shodují v postavení metforminu jako léku první volby, který je dnes indikován již u pacientů s prediabetem. K další volbě po selhání účinku metforminu jsou v evropských zemích k dispozici léky z dalších osmi skupin (deriváty sulfonylurey, glinidy, glitazony, inhibitory glukosidázy, inhibitory DPP-4, agonisté receptoru pro GLP-1 [GLP-1R], glifloziny a inzulin). Lze konstatovat, že v dnešní době není jasná odpověď na otázku, kterou skupinu máme jednoznačně preferovat, neboť k tomu jsou vyžadována data založená na důkazech, a studie, jež by porovnávala účinek všech těchto léků, dosud provedena nebyla. Většina doporučení se shoduje na tom, že při volbě farmak má být dána přednost bezpečným antidabetikům, zejména s nízkým rizikem hypoglykemie (metformin, gliptiny, agonisté GLP-1R, glifloziny). Doporučení AACE je konkrétnější, neboť svou grafikou dává určité pořadí, ve kterém by léky měly být zvažovány. Současné algoritmy také již připouštějí zahájit léčbu přímo dvojkombinací či trojkombinací perorálních antidiabetik (PAD), přičemž dle vyhodnocení individuálního cíle léčby u daného pacienta a jeho klinického stavu je to obvykle při hodnotě HbA1c nad 60 mmol/mol (7,5 % DCCT). Dle posledního aktualizovaného algoritmu AACE z roku 20165 je uváděno pořadí do dvojkombinace (při snášenlivosti metforminu jako léku první volby): agonisté GLP-1R, glifloziny, gliptiny, glitazony, bazální inzulin, sekvestranty žlučových kyselin, bromokriptin, inhibitory α-glukosidázy, deriváty sulfonylurey/glinidy.

Kombinační léčba DM 2. typu je zcela běžná, protože kontinuální ztráta funkce β-buněk zabraňuje u velké části nemocných dosáhnout či cílové normoglykemie či ji udržet pouze s metforminem, což vyžaduje přidání dalšího antihyperglykemického léku, nejlépe s komplementárním mechanismem působení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky