Alirocumab v porovnání s placebem a ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie ODYSSEY COMBO I a ODYSSEY COMBO II

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Hypercholesterolemie je hlavním rizikovým faktorem pro vznik aterosklerózy a ischemické choroby srdeční. Míra snížení koncentrace LDL-cholesterolu (LDL-C) úzce koreluje s mírou poklesu rizika kardiovaskulárních (KV) příhod i mortality, přičemž čím je koncentrace LDL-C nižší, tím je přínos u pacientů s vysokým KV rizikem větší. U nemocných s vysokým KV rizikem je cílová hodnota LDL-C < 100 mg/dl (2,6 mmol/l), u pacientů s velmi vysokým KV rizikem < 70 mg/dl (1,8 mmol/l).)

Statiny jsou v současné době nejužívanějšími hypolipidemiky. V závislosti na typu přípravku a jeho dávce jimi lze dosáhnout snížení LDL-C až o 55 %. Stále však zůstává skupina pacientů, u kterých není pokles LDL-C dostatečný, a to ani při přidání dalších hypolipidemik (ezetimibu, fibrátů). Potřeba nových, non-statinových, hypolipidemických léčiv stále vzrůstá, a to zejména u pacientů s vysokým KV rizikem.

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka působící jako inhibitor proproteinu konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9 (PCKS9). V klinických studiích u nemocných s hypercholesterolemií již byla prokázána jeho dobrá účinnost z hlediska snížení koncentrací LDL-C, ale i non-HDL-C, apolipoproteinu B (apoB) či lipoproteinu(a) [Lp(a)].

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky