Nepřímé porovnání účinnosti a bezpečnosti fixní kombinace aklidinia a formoterolu oproti tiotropiu v léčbě pacientů s CHOPN

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je onemocnění charakterizované progresivní obstrukcí dýchacích cest, jež se projevuje akcelerovaným poklesem plicních funkcí, dušností, výskytem exacerbací a zhoršováním zdravotního stavu. V současné době je CHOPN celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí.

Dle aktuálních doporučení GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) je u pacientů se středně těžkou až těžkou CHOPN indikována duální bronchodilatace – kombinace dlouhodobě působících bronchodilatancií s různým mechanismem působení, jako jsou inhalační anticholinergika s dlouhodobým účinkem (LAMA) a inhalační β2-agonisté s dlouhodobým účinkem (LABA), vede k výraznějšímu zlepšení plicních funkcí než monoterapie, aniž by výrazněji zvyšovala výskyt nežádoucích účinků. Fixní kombinace bronchodilatancií navíc zvyšují komfort pacientů a compliance k léčbě.

Prvním zavedeným a zřejmě stále nejčastěji předepisovaným LAMA je tiotropium, které je dosud v mnoha zemích považováno za standard. V nedávné době rozšířila možnosti bronchodilatační terapie pacientů s CHOPN také fixní kombinace aklidinia a formoterolu 400 μg/12 μg. Účinnost této kombinace byla demonstrována ve studiích ACLIFORM a AUGMENT, v nichž byla fixní kombinace účinnější v porovnání s placebem i odpovídajícími monoterapiemi; na základě těchto výsledků tedy lze usuzovat i na vyšší účinnost fixní kombinace v porovnání s monoterapií tiotropiem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky