Pokles četnosti všech kardiovaskulárních příhod při léčbě kombinací ezetimib/simvastatin u pacientů po akutním koronárním syndromu – analýza studie IMPROVE-IT

Číslo: 4 / 2016 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Kombinace ezetimibu a simvastatinu (ES) je indikována k léčbě pacientů s hypercholesterolemií či smíšenou dyslipidemií, u nichž není dostatečně účinná monoterapie statinem, a dále k prevenci kardiovaskulárních (KV) příhod u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a s anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS). V této indikaci byla kombinace ES registrována na základě studie IMPROVE- IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial), ve které vedlo její podávání v porovnání s monoterapií simvastatinem u pacientů s hypercholesterolemií a nedávným AKS v průběhu 6 let sledování k signifikantnímu snížení výskytu primárního kompozitního parametru (úmrtí z KV příčin, nefatální infarkt myokardu [IM], nestabilní angina pectoris [NAP] vyžadující hospitalizaci, koronární revaskularizace, nefatální cévní mozková příhoda [CMP]) – ten byl zaznamenán u 32,7 % pacientů léčených kombinací ES vs. u 34,7 % nemocných na monoterapii simvastatinem (HR: 0,936; 95% CI: 0,887– 0,988; p = 0,016), přičemž pokud byli hodnoceni pouze pacienti, kteří setrvali na terapii (tzv. on-treatment analýza), byl rozdíl mezi léčebnými rameny ještě výraznější (29,8 % vs. 32,4 %; HR: 0,92; 95% CI: 0,87–0,98; p = 0,012).

Ve studii IMPROVE-IT, podobně jako ve většině jiných dlouhodobých studií u nemocných s AKS, byl účinek léčby posuzován na základě doby do prvního výskytu příhody, je však třeba si uvědomit, že u nemocných, kteří nezemřou, riziko přetrvává a v průběhu sledování se u nich mohou vyskytnout další příhody (úmrtí z KV příčin, nefatální IM, NAP vyžadující hospitalizaci, koronární revaskularizace, nefatální CMP). Účinnost vysoce intenzivní a středně intenzivní hypolipidemické terapie z hlediska výskytu všech KV příhod již byla porovnávána ve studiích PROVE IT-TIMI 22 (Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy- Thrombolysis In Myocardial Infarction 22) a IDEAL (Incremental Decrease in End Points Through Aggressive Lipid Lowering), přičemž v nich byla potvrzena vyšší účinnost agresivnější hypolipidemické léčby i s ohledem na tento ukazatel.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky